Akceptačný úver

19.04.2011 13:08

Akceptačný úver je taký typ úveru, kedy banka akceptuje od svojho klienta na ňu vystavenú cudziu zmenku. Banka sa tak stáva hlavným zmenkovým dlžníkom a je povinná v deň splatnosti zmenku preplatiť bez ohľadu na to, či jej klient zloží alebo nezloží prostriedky na pokrytie záväzku. Za poskytnutie tohto úveru si banka účtuje akceptačné províziu. Pre predávajúceho je najväčšou výhodou u akceptačného úveru najmä to, že si týmto úverom zabezpečuje riadne a včasné zaplatenie zmenky, ktorú mu zaplatil kupujúci za tovar či služby. Zmenka akceptovaná bankou je omnoho istejšie než zmenka akceptovaná len priamo kupujúcim, ktorého bonita je niekedy ťažko zistiteľná.
Akceptačný úver je spojený so zmenkou. Banka akceptuje zmenku, ktorú na ňu vystaví jej klient a to na sumu a lehotu dohodnutú v úverovej zmluve. Banka u tohto úveru neposkytuje platobné prostriedky, ale garantuje zaplatenie nejakého záväzku (= úver záväzkový). Pri poskytnutí úveru banka akceptuje od svojho klienta (príjemca úveru) cudziu zmenku s jednou podmienkou, že klient musí stihnúť zložiť peniaze na pokrytie záväzku banke pred uplynutím lehoty (splatnosťou zmenky). Banka sa stáva hlavným zmenkovým dlžníkom. Banka predáva svoje dobré meno a tým zmenku urobí dôveryhodnejšie a obchodovateľnosť. Pri dospelosti je zmenka predložená na preplatenie banke. Ak transakcie beží plynule (klient stihne zložiť peniaze pred splatnosťou), nepotrebuje banka žiadne peniaze a mohla by akcepty predávať neobmedzene. Ak klient nestihne a nezložia peniaze, mení sa úver záväzkový na úver peňažné.